Jeni ketu >   Antaresimi
Anetaresimi
 Qe nga data 1 janar 2011 ne Shoqatën Dentare Shqiptare mund te antaresohen:
 
 Anetare: Individe te diplomuar ne fushen e stomatologjise si psh :mjeke stomatologe dhe ndihmes dentiste.
 Anetare te asociuar: firma distributore qe japin kontributin e tyre ne realizimin e misionit te Shoqates.

 

  Me rendesi: Anetaresia eshte e vlefshme per nje vit kalendarik Janar- Dhjetor. Kuota e anetaresimit per anetare do te jete 3000 leke per sherbimin privat dhe 1500 per sherbimin publik.

 

  A- Dokumentacioni i anetaresimit per here te pare ne Shoqaten Dentare Shqiptare

 

  Nje fotografi (3 muajt e fundit)

 

  Fotokopje e diplomes

Plotesimi i formularit per anetaresim (shkarko formularin e meposhtem)

Pagesa: 3000 leke ne numrin e llogarise se shoqates (kopje e mandatit te pageses)

 B- Dokumentacioni per rinovim anetaresie ne Shoqaten Dentare Shqiptare

Plotesimi i formularit per anetaresim (shkarko formularin e meposhtem)

Pagesa: 3000 leke ne numrin e llogarise se shoqates (kopje e mandatit te pageses)

 C- Dokumentacioni per anetaret e asociuar

Dokument qe verteton qe kompania ushtron aktivitetin e saj ne sherbimin dentare.

Pagesa: 6000 leke ne numrin e llogarise se shoqates (kopje e mandatit te pageses).
 Dokumentacioni i mesiperm dorezohet ne posten elektronike: contact@shdsh.org